Hill Climb “Trofeu Skënderbej” më 1-2 Korrik 2023/ Njoftim i Rëndësishëm për pilotët

0
293

Entry Form – Të gjithë pilotët e regjistruar në garë e kanë të detyrueshme paraqitjen e “Entry Form” (e firmosur nga piloti dhe vulosur nga klubi përkatës).

https://hillclimb-2023.aca.al/wp-content/uploads/2023/06/Entry-Form-Kruja-2023.pdf

Ju kujtojmë edhe një herë që “Entry Form” të dërgohet me e-mail në adresën sport@aca.al, ndërkohë që edhe mund të paraqitet fizikisht gjatë kontrolleve admininstrative sipas rregullores.

Performance Factor –  Të gjithë pilotët pjesëmarrës në garë, duhet që të plotësojnë Performance Factor të FIA-s. Pilotët që nuk kanë një “account”, duhet ta krijojnë dhe më pas të procedojnë me plotësimin e formularit. Linku më posht:

https://performancefactor.fia.com/home

Në varësi të vlerësimit nga Performance Factor, do të përcaktohet edhe kategoria ku do të garojnë pilotët

////

Hill Climb “Skenderbey Trophy: on July 1-2, 2023

Important Notice

Entry Form – All pilots registered in the competition must submit the “Entry Form” (signed by the pilot and stamped by the respective club).

https://hillclimb-2023.aca.al/wp-content/uploads/2023/06/Entry-Form-Kruja-2023.pdf

We remind you once again that the “Entry Form” should be sent by e-mail to the address sport@aca.al, while it can also be presented physically during administrative checks according to the regulation.

Performance Factor – All drivers participating in the race must meet the FIA ​​Performance Factor. Pilots who do not have an “account” must create one and then proceed with filling out the form. Link below:

https://performancefactor.fia.com/home

Depending on the Performance Factor evaluation, the category where the pilots will compete will also be determined

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here