Njoftim për Mbrojtjen e të Dhënave Personale

Qëllimi i këtij Njoftimi për Mbrojtjen e të Dhënave Personale (këtu e në vazhdim referuar si “Njoftimi”) është të informojë subjektet e të dhënave (këtu e në vazhdim referuar si “Subjektet”) se si ne mbledhim, ruajmë dhe përpunojmë të dhënat e tyre personale.

 1. Subjekti përgjegjës për përpunimin dhe parimet

  Automobile Club Albania (këtu e në vazhdim referuar si “ACA”) njeh rëndësinë e ruajtjes së sekretit të të dhënave të subjekteve dhe mbrojtjen e të drejtave të tyre të privacisë. Prandaj, të gjitha të dhënat personale dhe informacionet (këtu e në vazhdim referuar si “Të dhënat”) e mbledhura për arsye të shërbimeve tona, do të përpunohen në mënyrë të ligjshme, korrekte, transparente dhe konfidenciale.

 2. Pranimi

  ACA do ti kërkojë Subjekteve miratim paraprak dhe të qartë kur të mbledhë të dhënat dhe para përpunimit, me qëllim mbajtjen e subjekteve të informuara për aktivitetet e ACA-s, regjistrimin për takime dhe evente ose dhënien e aksesit të subjekteve në zonat e kufizuara ose dokumentet në faqen e internetit të ACA-s.

  Duke përdorur shërbimet e ofruara nga ACA (këtu e në vazhdim referuar si “Shërbimet”), dhe në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi, Subjektet pranojnë që të hyjnë në një angazhim me ACA-n, që ​​do të thotë se ata pajtohen me mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave dhe me këtë Njoftim.

 3. Baza ligjore dhe qëllimet e mbledhjes dhe përpunimit të të dhënave

  1. Baza ligjore

   Subjekti pranon që mbledhja dhe përpunimi i të dhënave nga ACA është i nevojshëm për ofrimin e Shërbimeve specifike që Subjekti mund të përdorë, por edhe për ruajtjen e interesave legjitime të ACA-s dhe për përmbushjen e detyrimeve ligjore që i janë ngarkuar ACA-s.

  2. Qëllimet

   Të dhënat mblidhen dhe përpunohen nga ACA për qëllimet e mëposhtme (këtu e në vijim referuar si “Qëllimet”):

   • ACA përpunon të dhënat personale të individëve që regjistrohen për të marrë pjesë në gara dhe kampionate me qëllim administrimin e regjistrimeve dhe pjesëmarrjen në evente të tilla.
   • Në mënyrë të ngjashme, ACA mbledh dhe përpunon të dhënat personale të personave të kontaktit që punojnë për ofruesit e shërbimeve të kërkuara nga klubi (p.sh. hotele, përkthyes, kompani teknike, etj.) për të drejtuar me sukses takime dhe evente.
   • ACA përpunon të dhënat personale të individëve që regjistrohen për të marrë pjesë në takime, konferenca ose evente të tjera që organizon me qëllim administrimin e regjistrimeve dhe pjesëmarrjen në evente të tilla.
   • Nga ana tjetër, të dhënat teknike përpunohen automatikisht dhe në mënyrë anonime për të përmirësuar përvojën tuaj të lundrimit në rrjet dhe për të mbledhur statistikat e përdorimit.
 4. Çfarë Të dhënash grumbullohen?

  1. Lloji i Të dhënave

   Si pjesë e Shërbimeve, ACA mbledh të dhënat e mëposhtme (listë jo-shteruese) nga Subjektet:

   • Të dhënat personale: të dhënat personale të identifikimit (emri, mbiemri, pozicioni, etj.).
   • Të dhënat personale të identifikimit të lëshuara nga autoritetet publike dhe regjistrat e tjerë: kartat e identitetit, pasaportat, licencat e pilotëve.
   • Të dhënat e vendndodhjes: adresat personale të Subjekteve.
   • Të dhënat e identifikimit elektronik dhe komunikimit: numri i telefonit, adresa e e-mailit.
   • Të dhënat profesionale: titulli i punës, funksioni.
  2. Informacione të mbledhura direkt nga Subjektet

   Në shumicën e rasteve, ACA nuk mbledh dhe ruan informacione që identifikojnë personalisht Subjektet, përveçse në rastet kur ato të dhëna bëhen të ditura vullnetarisht.

   Megjithatë, ACA në disa raste mund të kërkojë një informacion të tillë për të ofruar Shërbime specifike.

   • Subjektet do të kërkohet t’i sigurojnë ACA-s disa informacione personale kur regjistrohen në kompeticione.
   • Subjektet do të duhet të japin informacione për të bashkëvepruar me faqen tonë të internetit.
   • Si palë të jashtme të interesuara, Subjektet mund t’u kërkohet të japin të dhëna personale kur regjistrohen në buletinin ose eventet e ACA-s ose kur ndërveprojnë në forma të ndryshme me faqen tonë të internetit.
  3. Informacioni i mbledhur nga palët e treta – nënkontraktorët

   Si pjesë e Shërbimeve të saj, ACA gjithashtu mund të mbledhë të dhëna nga palët e treta. Të dhënat e mbledhura nga palët e treta trajtohen në të njëjtën mënyrë si të dhënat e mbledhura direkt nga Subjektet (shiko paragrafin 4.2 më lart).

   ACA mund të konsiderohet si një përpunues i të dhënave personale në kontekstin e informacionit të mbledhur nga palët e treta, sipas rregulloreve në fuqi. Duhet të jetë ky rasti kur ACA do të hyjë në një marrëveshje për përpunimin e të dhënave me palët e treta të interesuara për të siguruar pajtueshmërinë me këtë Njoftim.

 5. Informacione të mbledhura direkt nga Subjektet

  Të dhënat përpunohen nga ACA ose nga palë të treta të zgjedhura në bazë të besueshmërisë dhe kompetencës së tyre, si dhe nga kontrollorët e të dhënave të caktuara siç duhet, dhe kjo vetëm për qëllimet e përcaktuara në paragrafin 3 më lart.

  ACA ruan të dhënat për aq kohë sa është e nevojshme për përmbushjen e Qëllimeve për të cilat u mblodhën. ACA do të mbajë të dhëna për aq kohë sa Subjektet vazhdojnë të jenë një person i caktuar brenda një organizate ose entiteti tjetër me të cilin ACA është në kontakt me arsyet që kanë të bëjnë me kampionatet, eventet ose hulumtimet. ACA gjithashtu do të mbajë të dhëna për aq kohë sa Subjektet bien dakord të marrin buletinin tonë. ACA nuk do të ruajë të dhënat, kur të regjistroheni për evente dhe konferenca të ACA-s përtej datës së caktuar.

  Në mënyrë të ngjashme, ACA fshin ose anonimizon të dhënat personale (ose merr masa ekuivalente) sa më shpejt nëse ato nuk janë më të nevojshme për të arritur Qëllimet, megjithatë mbeten subjekt (i) i kërkesave ligjore ose rregullatore të zbatueshme për ruajtjen e të dhënave për një periudhë më të gjatë kohore, ose (ii) të konstatojë, ushtrojë dhe/ose të mbrojë të drejtat aktuale ose të mundshme në proceset ligjore, hetimet ose procedurat e ngjashme, përfshirë edhe ato ligjore që ACA mund të imponojë për të ruajtur informacionin përkatës.

  Masat e sigurisë zbatohen për të parandaluar rrezikun e humbjes së të dhënave, përdorimit të paligjshëm ose të pahijshëm dhe aksesit të paautorizuar. (Shiko paragrafin 8 më poshtë: konfidencialiteti, siguria dhe mbrojtja e të dhënave).

 6. Profilizimi

  ACA mund të vlerësojë karakteristika të caktuara të Subjekteve në bazë të të dhënave të përpunuara automatikisht, në mënyrë që, veçanërisht, t’u ofrojë atyre oferta dhe këshilla të personalizuara ose informacione në lidhje me Shërbimet e saj.

  Në të kundërt, ACA nuk përdor vendimmarrje të automatizuar në lidhje me Subjektet.

 7. Aksesi dhe transferimi i të dhënave

  Të dhënat e transmetuara në ACA do të njihen dhe përdoren nga punonjësit e ACA-s për qëllimin e vetëm për kryerjen e Shërbimeve që përbëjnë qëllimin për të cilin u grumbulluan të dhënat.

  Si pjesë e performancës së Shërbimeve, ACA mund t’i transmetojë të dhënat palëve të treta. Transmetimi i të dhënave palëve të treta jashtë vendit bazohet në mënyrë alternative: (i) një vendim adekuat bazuar në listën e vendeve, standardet ligjore për mbrojtjen e të dhënave të cilave janë aprovuar nga Komisioni Evropian, (ii) masat mbrojtëse të përshtatshme ose (iii) heqja dorë për situata specifike (në veçanti, ekzekutimi i një mandati në lidhje me Shërbimet e ofruara nga ACA).

  ACA nuk mund të shesë ose japë me qera të dhënat te asnjë palë e tretë.

  Në fund, ACA mund të duhet të ndajë të dhënat personale:

  • Të vendosë Shërbimet e nevojshme në dispozicion të Subjekteve;
  • Kur lejohet ose kërkohet nga ligji, të zbatojë një proces të vlefshëm ligjor;
  • Të ruajë dhe mbrojë të drejtat ose pronën e ACA-s, përfshirë sigurinë e produkteve dhe shërbimeve të saj;
  • Për të mbrojtur sigurinë personale, pronën ose të drejtat e tjera të publikut, ACA-s ose punonjësve të saj.

  Kur ACA ka detyrimin ligjor t’i zbulojë të dhënat palëve të treta, ACA do të ndërmarrë të gjitha hapat e arsyeshëm për të njoftuar paraprakisht Subjektet, përveçse në rastet kur kërkohet ndryshe me ligj.

 8. Privacia, siguria dhe mbrojtja e të dhënave

  ACA siguron që ka nivele adekuate të mbrojtjes së të dhënave.

  Të dhënat e Subjekteve do të transmetohen dhe do të ruhen në serverat e ACA-s, qasja në të cilat është rreptësisht e kufizuar. ACA ka marrë masat e duhura teknike dhe organizative për të siguruar që serverat e saj të jenë të disponueshëm ekskluzivisht për personat e autorizuar siç duhet. Gjithashtu, ka marrë edhe masat paraprake të veçanta në lidhje me mbrojtjen e mjedisit teknik të tij (p.sh. përdorimi i anti-viruseve).

 9. Të drejtat e Subjekteve

  Në përputhje me rregulloret në fuqi, Subjektet mund të ushtrojnë të drejtat e mëposhtme në lidhje me të dhënat e tyre në lidhje me përpunimin e të dhënave:

  • E drejta për të kërkuar qasje në të dhënat e ruajtura;
  • E drejta për të kërkuar korrigjimin e të dhënave të ruajtura;
  • E drejta për të kërkuar fshirjen e të dhënave të ruajtura, në varësi të dispozitave ligjore në fuqi për ruajtjen e të dhënave;
  • E drejta për të kërkuar një kufizim të përpunimit të të dhënave të ruajtura, duke iu nënshtruar dispozitave ligjore në fuqi në lidhje me përpunimin e të dhënave; dhe
  • E drejta për të kërkuar ndalesë për përpunimin e të dhënave të ruajtura, duke iu nënshtruar dispozitave ligjore në fuqi në lidhje me përpunimin e të dhënave.

  Edhe nëse një Subjekt kundërshton përpunimin e të dhënave të tij, ACA ka të drejtë të vazhdojë përpunimin e tillë nëse është (i) me detyrim ligjor, (ii) e domosdoshme për kryerjen e një Marrëveshjeje në të cilën Subjekti mund të jetë palë, (iii) e nevojshme për kryerja e detyrimeve ligjore në përputhje me procedimin e interesit publik ose (iv) i nevojshëm për interesat legjitime që ndjek ACA, përfshirë gjetjen, ushtrimin ose mbrojtjen e një të drejte.

  Ushtrimi i çdo të drejte të përcaktuar në paragraf do të bëhet në përputhje me dispozitat e komunikimit që janë në paragrafin 11 më poshtë, (Komunikimi dhe Vërejtjet).

 10. Privacia e fëmijëve

  Mbrojtja e të dhënave personale të fëmijëve dhe adoleshentëve është një çështje e veçantë për ACA-n. Platformat e ACA-s ​​dhe përmbajtja e tyre nuk u drejtohet fëmijëve nën moshën 13. ACA rekomandon që prindërit të diskutojnë përdorimin e internetit dhe sigurimin e të dhënave personale në faqet e internetit me fëmijët e tyre përpara se të lejojnë adoleshentët midis 13 dhe 16 vjeç të lundrojnë përmes platformave të ACA-s.

  ACA asnjëherë nuk do të mbledhë me vetëdije të dhëna personale nga ose rreth fëmijëve nën 13 vjeç dhe vetëm me vetëdije do të mbledhë të dhëna personale nga të miturit midis 13 dhe 18 vjeç, ku leja prindërore është marrë ashtu siç kërkohet me ligjin në fuqi.

 11. Politikat e cookies

  Cookies janë skedarë të vegjël që një faqe interneti ruan në kompjuterin tuaj dhe që shfletuesi juaj i ofron në të njëjtën faqe interneti sa herë që e vizitoni. ACA përdor cookie për të përmirësuar përvojën e lundrimit, për të menaxhuar hyrjen e subjekteve në përmbajtje specifike dhe gjithashtu të gjenerojë statistika anonime se si përdoret faqja e internetit e ACA-s.

  Subjektet mund të fshijnë cookies përmes cilësimeve të shfletuesit të tyre dhe të ndryshojnë preferencat e tyre në çdo kohë kur vizitojnë uebfaqen e ACA-s. Sidoqoftë, kjo mund të dëmtojë përdorimin e faqes në internet ose mediave sociale. Ai gjithashtu mund të parandalojë qasjen e përmbajtjes në faqen tonë të internetit, përveçse në rastet kur kredencialet e hyrjes së Subjektit dorëzohen përsëri.

 12. Komunikimi dhe vërejtjet

  Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me mbrojtjen e të dhënave të ACA-s, mund të dërgoni një mesazh në [email protected] dhe ACA ​​do ta shqyrtojë atë sa më shpejt që të jetë e mundur.

  Ju mund të ushtroni ndonjë nga të drejtat tuaja që lidhen me të dhënat personale (paragrafi 9) duke dërguar kërkesën tuaj në adresën e mësipërme.

  ACA po zhvillohet vazhdimisht dhe ky Njoftim si dhe Kushtet e Termat mund të ndryshojnë. Nëse nuk përcaktohet ndryshe, Njoftimi ynë vlen për përdorimin e të gjitha informacioneve të mbledhura në lidhje me çdo Subjekt.