STUDIMET E FIA-S PËR BATERITË E RICIKLUESHME TË MAKINAVE ELEKTRIKE DHE KOSTOJA E MAKINËS

Më 21 Nëntor 2022, Byroja Evropiane e FIA-s (EB) publikoi dy studime mbi riciklueshmërinë e baterive dhe koston e pronësisë së makinës.

Studimi mbi riciklueshmërinë e baterive ofron udhëzime dhe rekomandime mbi politikat e fundit në lidhje me bateritë e automjeteve elektrike. Informacion i hapur dhe i verifikueshëm mbi baterinë gjatë ciklit të jetës së tij, së bashku me procedurat ndërkombëtare standarde nevojiten për të mbështetur trajtimin e baterive në momentin që përfundojnë (d.m.th. metodat e riciklimit dhe ripërdorimit). Të kesh diagnozë të standardizuar të kushteve të gjendjes së baterisë (d.m.th., Gjendja aktuale dhe gjendja e ngarkimit) është thelbësore për të bërë riparimin e baterisë dhe opsionet për fazën e dytë të funksionimit. Ekspertët propozuan gjithashtu një pasaportë të baterisë për të gjurmuar materialet dhe informacionin e baterisë gjatë ciklit të saj jetësor. Është e rëndësishme të theksohet se të gjitha të dhënat në lidhje me baterinë e një automjeti duhet t’i përkasin përdoruesit të makinës dhe t’i mundësojnë atyre një shërbim të pavarur sipas zgjedhjes së tyre dhe jo vetëm sipas prodhuesit.

Studimi i kostos së pronësisë së automjeteve e vendos theksin në përballueshmërinë e përdorimit të makinave në të ardhmen në BE. Ai krahason përcaktuesit kryesorë të kostos totale të pronësisë së makinave me djegie të brendshme dhe makinave elektrike dhe identifikon faktorët shtytës të përballueshmërisë dhe barazisë. Studimi përshkruan skenarë për automjete të ndryshme dhe kostot e implikimet shoqëruese për konsumatorët në tre vendet e BE-së: Danimarkë, Gjermani dhe Itali.

Duke qenë se adoptimi i automjeteve elektrike shpesh merret nga familjet më të pasura që mund të përballojnë teknologjitë e reja, një tranzicion i gjelbër do të duhet gjithashtu të marrë parasysh nevojat e familjeve me të ardhura më të pakta.

“Dy studimet që publikojmë sot marrin në konsideratë tranzicionin e gjelbër dhe ambiciet e qëndrueshmërisë së BE-së. Një tranzicion i gjelbër dhe rrethor duhet të marrë në konsideratë ciklin e plotë të jetës së baterive të automjeteve elektrike, nga prodhimi deri në politikat e fundit të jetës së tyre. Në të njëjtën kohë, lëvizshmëria duhet të mbetet e aksesueshme dhe e përballueshme për të gjithë konsumatorët. Studimi mbi koston e pronësisë së automjeteve thekson nevojën për të marrë në konsideratë diferencat e kostos për automjetet e sotme, si dhe në të ardhmen, dhe se si konsumatorët mund të ndikohen me këto ndryshime”, deklaroi Drejtoresha e Përgjithshme e FIA Region I, Laurianne Krid.

Studimi për bateritë e riciklueshme:Studimi për koston e makinave: