Skema e zhvilimit iRAP

Një projekt tipik iRAP zhvillohet në një numër etapash sipas skemës së ilustruar në vijim.