GO-KART / PRIZE GIVING CEREMONY 2018

0
649

CISA exam dumps And at CISM real exam question that CISA exam dumps Israel knew that the soul of his helpless child had asked him, CISM real exam question as plainly as CISM real exam question words CISSP braindumps pdf of the tongue can speak, CISM real exam question how 210-260 certification exam CISSP braindumps pdf often she should lie to sleep CISSP braindumps pdf at night 210-260 certification exam and 100-105 latest dumps pdf rise to 210-260 certification exam 100-105 latest dumps pdf play in the morning 100-105 latest dumps pdf before her mother came to her again The tears gushed CISA exam dumps into CISA exam dumps CISM real exam question his eyes, 100-105 latest dumps pdf and he 210-260 certification exam left the children and returned to 210-260 certification exam his wife CISA exam dumps s chamber Ruth, he cried, call 210-260 certification exam CISSP braindumps pdf the CISM real exam question child to 100-105 latest dumps pdf you, CISA exam dumps I beseech you No, no, no cried Ruth.

It was not music that CISSP braindumps pdf the little maiden made to 100-105 latest dumps pdf her ear, CISM real exam question 210-260 certification exam CISM real exam question but CISSP braindumps pdf CISSP braindumps pdf only CISM real exam question motion to her CISSP braindumps pdf body, and just as CISM real exam question the deaf 210-260 certification exam who CISA exam dumps are CISSP braindumps pdf deaf alone are 100-105 latest dumps pdf 100-105 latest dumps pdf sometimes found CISA exam dumps to take pleasure in 100-105 latest dumps pdf all forms of percussion, and to derive from 210-260 certification exam them CISSP braindumps pdf some 100-105 latest dumps pdf of the sensations of sound the trembling CISM real exam question of CISSP braindumps pdf CISA exam dumps the CISM real exam question 100-105 latest dumps pdf CISA exam dumps 210-260 certification exam air after thunder, the quivering of CISM real exam question the earth after CISM real exam question cannon, and the 210-260 certification exam quaking of 100-105 latest dumps pdf vast walls after 100-105 latest dumps pdf CISSP braindumps pdf the ringing of CISM real exam question mighty bells CISA exam dumps 210-260 certification exam so Naomi, CISA exam dumps who was blind as well CISM real exam question and 100-105 latest dumps pdf CISSP braindumps pdf had 100-105 latest dumps pdf no sense CISA exam dumps CISA exam dumps save touch, found in her fingers, which had CISA exam dumps 210-260 certification exam gathered 100-105 latest dumps pdf up the force of all the other senses, the power 210-260 certification exam CISSP braindumps pdf CISA exam dumps to 210-260 certification exam reproduce on this instrument of CISSP braindumps pdf music CISSP braindumps pdf 210-260 certification exam the movement of things that moved about her the patter of the leaves of the fig tree in the patio of her home, the swirl of the great winds on the hill top, the plash of rain on her face, and the rippling of the levanter in her hair.

Pas përfundimit të Kampionatit Go-Kart, në ambientet e Expo City Albania u zhvillua ceremonia e dhënies së çmimeve për të tre kategoritë: meshkuj, femra dhe fëmijë.

Në kategorinë meshkuj pas 6 garave të zhvilluara, fitues i kampionatit Go-Kart u shpall Julian Sami, në vendin e dytë u rendit Olsi Gjoshi, i ndjekur nga Gentian Shaqiri në vendin e tretë.

Në kategorinë fëmijë fitues i kampionatit u shpall Enea Sakuli. Vendin e dytë e zuri Alkeo Sadikllari, i treti u rendit Alban Tufa.

Në kategorinë femra, kampionati u fitua nga Nidora Tufa, ndjekur nga Klea Minini në vendin e dytë dhe Sonila Biba në të tretin.

Gjatë Prize Giving 2018 u shtruan një sërë çështjesh të rëndësishme mbi promovimin dhe progresin e vazhdueshëm të disiplinës Go-Kart në Shqipëri.
Të gjithë garuesit dhe të ftuarit u përfshinë në një bashkëbisedim produktiv, duke dhënë kështu kontributin e tyre në përmirësimin e vazhdueshëm të aktiviteteve lidhur me këtë disiplinë.
– Liçensimi i garuesve në FASA
– Regjistrimi i garuesve nëpër “Klube”
– Shtimi i disiplinës “Slalom”
– Detyrimi për pajisjen me uniformë pilotimi për kampionatin e ardhshëm
– Krijimi i një “tribune për të gjithë fansat dhe të ftuarit në gara”
– Organizim i finaleve nëpër qytete të tjera në Shqipëri
– Krijimi i një piste të mirëfilltë garash

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here